پرسش: زوج‌هایی‌ که تازه با هم آشنا شده اند، چگونه میتوانند با هم از نظر جنسی‌ نزدیک شوند بدون اینکه احساس شرمزدگی بکنند؟

پاسخ: هنگامی که افراد تازه وارد یک رابطه میشوند، آموخته‌های شخصی‌ و کتابیشان را به رابطه میاورند؛ مثلا خاطرات، گمان ها، کمبودها، و تجربیاتی که از روابط پیشینشان دارند (اگر تجربه قبلی‌ داشته باشند). باوری که غالباً وجود دارد این است که هرچیزی که در رابطهٔ قبلی‌ از نظر جنسی‌ کار کرده در این رابطهٔ جدید هم … Read more…